Meest gestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veel gestelde vragen over pleegouder worden. Staat jouw vraag er niet bij? Stel 'm hier.

Om pleegouder te worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

  • Je bent minimaal 21 jaar. 
  • Jeugdformaat vraagt – na jouw toestemming – een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
  • Je hebt een stabiele leefsituatie. 

Wat betreft de samenstelling van je gezin zijn er geen voorwaarden. Je kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het belangrijkste is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. 

Bij voorkeur wel. Een kind heeft ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn en om zich af en toe te kunnen afzonderen. Dat geldt nog sterker bij pleegkinderen die veel hebben meegemaakt. Bij weekendpleegzorg ligt dit wat minder strikt. Per situatie kijken we naar wat nodig is voor een pleegkind. 

Het is beter als er enig leeftijdsverschil (ong. 2 jaar) is tussen uw eigen kind en uw pleegkind. Kinderen hebben dan sneller het gevoel een eigen plek in het gezin te hebben. Bovendien kan een pleegkind door zijn of haar geschiedenis een achterstand hebben opgelopen; het is voor een pleegkind niet fijn om zichzelf dagelijks te meten met een kind van dezelfde leeftijd. Voor uw eigen kind kan een te klein leeftijdsverschil betekenen dat zijn eigen plekje in het gezin minder duidelijk wordt. Bij weekendpleegzorg is dit leeftijdsverschil van minder belang.

Het is belangrijk om kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, te betrekken in uw keuze om pleeggezin te worden. U kunt kinderen uitleggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in hun eigen gezin op te groeien. Bespreek ook wat de komst van een pleegkind voor hen concreet kan betekenen: een extra kind aan tafel, aandacht en soms ook speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Er zijn diverse leuke kinderboeken over pleegzorg om (samen) te lezen.

Kan ik ook pleegouder worden?

Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. De ouders kunnen niet zorgen voor het kind en/of het is thuis onveilig voor het kind. De gemeente is verantwoordelijk voor de beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen, Daarnaast heeft de kinderrechter de bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg. Lees hier meer bij ‘Wat is een pleegkind?’

Er is geen formele maximumleeftijd. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk leeftijd is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is de leeftijd voor pleegouders minder belangrijk dan bij langdurende pleegzorg. Bij een langdurende plaatsing van kinderen jonger dan 4 jaar is de leeftijd voor pleegouders een belangrijke factor. Jeugdformaat hanteert de volgende vuistregel;  er mag maximaal 42 jaar leeftijdsverschil zijn tussen pleegouder en pleegkind. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen.

Ja dat kan. Ieder pleegkind heeft iets anders nodig van een (tijdelijke) opvoeder. Per situatie zal worden bekeken of de behoefte van een pleegkind aansluit op het aanbod van een pleeggezin.

Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor u kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

‘Carrièrevrouw, moeder én pleegouder’, Lees het interview met Sonja Loth.

‘Dertig, fulltime banen én pleegouder: het kan!’, Lees het interview met Rob en Renée.

Ja, dit kan in veel gevallen. We noemen dit netwerkpleegzorg. U regelt de zorg dan officieel en maakt afspraken over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. De gemeente bepaalt of u in aanmerking kunt komen voor netwerkpleegzorg. Heeft u hier vragen over richt u zich dan tot het servicecentrum van Jeugdformaat via pleegzorg@jeugdformaat.nl of 0708501234.

Ook met een handicap of ziekte is het mogelijk pleegouder te worden. Tijdens het gezinsonderzoek wordt een gezamenlijk inschatting gemaakt met betrekking tot uw draagkracht in combinatie met pleegzorg. Van daaruit wordt gekeken of, en elke vorm van pleegzorg en problematiek het passend zijn bij uw mogelijkheden.

Om te starten als pleegouder is een stabiele situatie nodig. Tijdens een vruchtbaarheidstraject is pleegzorg niet mogelijk, omdat het verloop van dit traject nog niet voorspelbaar is en veel met mensen doet.

School en opvang

Ja dat mag. Voor pleegkinderen is rust en stabiliteit extra belangrijk daarom willen we de wisseling van verzorgers zoveel mogelijk beperken. Jeugdformaat stelt een maximum  van 2 dagen aan kinderopvang voor een kind jonger dan 4 jaar. Voor een kind in de basisschoolleeftijd een maximum van 3 middagen BSO. Ook voor een pleegpuber is voldoende beschikbaarheid van een opvoeder gewenst.

Vaak heeft dit de voorkeur, zodat dit een stabiele basis blijft voor een kind. In praktische zin is dit niet altijd haalbaar. Soms wordt er ook bewust voor gekozen een kind een nieuwe start op een andere school te geven.

Adoptie

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is dat kinderen weer bij hun ouder(s) gaan wonen. Kinderen blijven, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Een pleegkind kan enkele dagen tot jaren in een pleeggezin verblijven. Soms is dit tot aan volwassenheid.

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind van de adoptieouders. Het krijgt bijvoorbeeld ook de achternaam van de adoptieouders. Een pleegkind houdt de achternaam van de ouders. Belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming genomen.

Nee, in een enkel geval kun je na verloop van tijd als pleegouder pleegoudervoogdij verkrijgen over je pleegkind. Maar ouders blijven zoveel als mogelijk een rol spelen in het leven van je pleegkind.

Financiën en verzekeringen

Pleegouders ontvangen een onkostenvergoeding. De belastingdienst of andere overheidsinstellingen tellen deze vergoeding niet als inkomen mee. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is er de eerste vier weken een toeslag voor de extra kosten die pleegouders maken. Daarnaast zijn er afhankelijk van de situatie van een pleegkind andere onkosten te declareren (tot 18 jaar).

Lees meer over financiën en regelingen.


Ieder kind in Nederland dient verzekerd te zijn tegen ziektekosten, ook uw pleegkind. Daarnaast zijn er aanvullende zorgverzekeringen mogelijk.

Lees hier meer over verzekeringen.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.